Bezwaren tegen nieuw woonproject Ter Hulste

Patrick Demarest

24/04/2019
Actua Cultuur Politiek Sociaal straat/wijk

Naast het voortdurend getouwtrek over en rond het bouwproject op de site Tiltex - de troosteloze vlakte en de braakliggende grond naast het Maczekplein - is er nu ook veel beroering over een andere bouwaanvraag: in de zone tussen de Grote Hulststraat en de Stoktmolenstraat - nu een grote, groene long - zijn er plannen voor het woon- en inbreidingsproject Ter Hulste. Er werden bij de stad Tielt ruim 20 bezwaarschriften ingediend.  Een eerste aanvraag werd begin april geweigerd. De beroepsperiode loopt tot 17 mei voor een aangepast ontwerp. Project : Grote Hulststraat 47/Stoktmolenstraat 24.

Het project zelf, volgens de aanvragers.

"Ter Hulste belooft een toekomstgerichte groene stadsinbreiding te worden in het hartje van Tielt. Op een terrein van bijna 1 hectare groot, gelegen tussen de Grote Hulststraat en de Stoktmolenstraat, zullen 3 hoogkwalitatieve meergezinswoningen voorzien worden in het groen. Tielt wordt zo 55 hedendaagse woongelegenheden rijker die zich harmonieus inpassen in de omgeving zonder hinder voor de omwonenden."

"De aanvraag heeft betrekking op een omgevingsvergunning voor een kwalitatieve wooninbreiding die gepaard gaat met het bouwen van 2 kleinschalige meergezinsvolumes van elk 14 wooneenheden en 1 kleinschalig volume van 27 eenheden met doorlopende ondergrondse parkeerkelder, ingebed in een gemeenschappelijke tuin met parkkarakter."

"Binnen de woonontwikkeling geeft het wonen de hoofdtoon aan. Alle activiteiten die vreemd zijn aan de woonomgeving zijn uit den boze. "

"Op heden is het projectgebied nog bebouwd. Er is op het terrein een alleenstaande woning met losstaande bijgebouwen aanwezig. Daarnaast zijn er verspreid op het terrein verhardingen aanwezig (oprit, terras, tuinpaden, tennisveld). Met uitzondering van 1 bijgebouw (garage) en wat verharding wordt alle bebouwing afgebroken en verhardingen verwijderd."

"Op het terrein zijn ook heel wat bomen en struiken aanwezig. Deze worden deels uitgezuiverd, hersteld en versterkt, volgens de aanduidingen op plan. Hierbij wordt verwezen naar de inventarisatie- en beheersnota van de bestaande vegetatie. "

"Vanuit de Stoktmolenstraat wordt een ontsluitingsstructuur voorzien ten behoeve van de residenten en haar bezoekers. Deze ontsluiting geeft toegang naar de ondergrondse parkeerkelder respectievelijk de ingegroende bezoekersparking. Hiermee wordt het groene binnengebied maximaal autoluw gehouden. Vanuit dit binnengebied is er een privatieve trage verbinding voor voetgangers en fietsers die aantakt op de Grote Hulststraat. "

"Binnen de woonontwikkeling wordt géén nieuw openbaar domein voorzien. Er wordt aldus geen grondafstand voorzien. Er wordt aangetakt op het bestaand openbaar domein in de Stoktmolenstraat voor de hoofdontsluiting van het projectgebied."

"De mobiliteitsimpact is geanalyseerd in een doorgedreven mobiliteitsstudie. De verwachte mobiliteitsimpact is minimaal:  Geen parkeeroverlast dankzij ondergrondse garage voor bewoners en een bovengrondse parking  Mobiliteitsstudie toont aan dat de verkeersgeneratie beperkt blijft en de impact op de leefbaarheid verwaarloosbaar is."

"De aanleg van een ondergrondse garage en een kleine bovengrondse bezoekersparking staat garant voor het vermijden van parkeeroverlast langs de Stokmolenstraat.  Bovengronds worden er 21 parkeerplaatsen voorzien waarvan 5 voor andersvaliden. De ondergrondse parking voorziet 62 parkeerplaatsen. Beide zijn ontsloten via de Stoktmolenstraat.  Voor de meergezinswoningen wordt vanuit de stad Tielt een algemene parkeernorm van 1,5 verplicht per woongelegenheid. Huidig project voorziet in een parkeernorm van 1,5 (83 pp voor 55 app).  De waterdoorlatende bestrating die wordt voorzien, is geluidsarm zodat de omwonenden geen hinder kunnen ondervinden van het aan- en afrijden van de wagens.  Fietsers en voetgangers hebben toegang tot ‘Ter Hulste’ langs de Stokmolenstraat en de Hulststraat.  Voor de meergezinswoningen wordt vanuit de stad Tielt een algemene parkeernorm van 2 fietsstaanplaatsen verplicht per woongelegenheid. Huidig project voorziet in een fietsnorm van 2,2 (66 ondergrondse en 54 bovengrondse stallingen voor 55 app)."

"Tal van faciliteiten tenslotte bevinden zich op wandelafstand hetgeen verplaatsingen te voet of per fiets aanmoedigt en aldus het gebruik van de auto overbodig maakt."" Op heden wordt het projectgebied ten aanzien van haar omgeving ervaren als een binnentuin met groene uitstraling. Aanliggende woningen genieten sinds jaar en dag mee van de private tuinzone van het hun buurperceel. Het zou een gemiste kans zijn om geen rekening te houden met de bestaande waardevolle elementen op het terrein. Op een objectieve wijze werden de waardevolle exemplaren van bomen en andere flora geselecteerd en vervolgens behouden & opnieuw geïntegreerd binnen de nieuwe context van de beoogde woonontwikkeling. "

"De 3 units liggen ingebed in het groen, met centraal een gemeenschappelijk tuin met parkkarakter. Alle leefruimtes geven uit op de gemeenschappelijke tuin, wat het ruimtegevoel verhoogt. "

"In de huidige tuin bevinden zich reeds tal van oude bomen, waaronder enkele prachtige magnolia’s en berken. Op basis van een inventarisatie van het bestaande groenbestand (opgemaakt in 2014 door professor Noël Lust en Water Dewispelaere en geupdated door landschapsarchitect Lieven Vereecke begin 2017), is een plan opgemaakt tot uitzuiveren, herstellen én versterken van het bestaande groen met het oog op het maximaal behoud en de verdere uitbreiding van het groen. Deze inventarisatie liet toe om een objectieve kwalitatieve beoordeling te maken en uitspraak te doen over een selectie van de te behouden en te rooien exemplaren. Op basis van de te vrijwaren "mooie" exemplaren werd een masterplan opgemaakt in relatie tot dit waardevolle groenbestand. Het bestaande groen wordt aangevuld en versterkt met nieuwe exemplaren. "

"Het bestaande groenscherm rondom het perceel blijft intact en wordt zelfs nog verder uitgebreid. De voorziene aanplant van extra groen via nieuwe bladhoudende bomen, vooral langs de perceelgrens, respecteert de privacy van buren én bewoners en leidt tot een parkgevoel midden in de stad. "

"In elk geval valt de invloed van het overvloedige groen op het welzijn van bewoners en omgeving niet te onderschatten, hetgeen bijdraagt aan een grotere ruimtelijke kwaliteit. waardoor dit een kwalitatieve meerwaarde biedt inzake de woon-, leef- en belevingskwaliteit van dit nieuwe wooninbreidingsproject."

De bezwaren hebben betrekking op de schaalgrootte van het project, de hoogte van de bouwvolumes, de inkijk in aanpalende tuinen, de afwikkeling van de mobiliteit...